Normativa en cas de vaga

En primer lloc cal fer especial esment que l’alumnat no té dret a vaga. El dret constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors (Reial Decret llei 17/1977), però no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.

El marc normatiu del Departament d’Ensenyament no parla mai de “vagues d’alumnes”. El decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, sí parla, però, de la “inassistència col·lectiva a classe”:

“Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe

32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

32.2 En els ensenyaments postobligatoris, els reglaments de règim interior han de regular les condicions en què no s'han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions col·lectives de l'alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la direcció del centre.

32.3 Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès.”

Aquest article està actualment derogat, des del 25/8/2010, pel decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. En concret, l’article 24.2 diu:

“Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu l'apartat e) de l'article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d'assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta. Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s'han d'aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l'aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne la família i, si és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d'actuació.”

Finalment, l’article 8 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, estableix el següent:

“A fi d’estimular l’exercici efectiu de la participació dels alumnes en els centres educatius i facilitar el seu dret de reunió, els centres educatius han d’establir, en elaborar les seves normes d’organització i funcionament, les condicions en què els seus alumnes poden exercir aquest dret. En els termes que estableixin les administracions educatives, les decisions col·lectives que adoptin els alumnes, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, respecte a l’assistència a classe no tenen la consideració de faltes de conducta ni són objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l’exercici del dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre.”

Així doncs entenem que, tot i no tenir reconegut pròpiament el dret de vaga, l’alumnat sí té el dret a expressar-se, a reunir-se, i a faltar a classe per protestes i reivindicacions justificades, si aquesta falta ha estat fruit del dret de reunió i s’ha comunicat prèviament a la direcció del centre.

Per tant, davant les convocatòries de “vaga” per part de l’alumnat, des del centre s’entendrà l’exercici del dret a la no assistència col·lectiva a classe, tenint en compte les següents consideracions i condicions:

 1. La no assistència a classe ha de ser fruit d’una decisió presa de forma col·lectiva pel conjunt de l’alumnat en reunió o assemblea.

 2. La decisió s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre al·legant-ne els motius i amb el nom i signatura dels alumnes que la secunden.

 3. S’entendrà sempre que aquestes jornades de protesta són convocades pels alumnes, sense que el personal del centre hi prengui part.

 4. En aquestes jornades l’escola seguirà el seu horari habitual, garantint l’atenció a tot l’alumnat que assisteixi a classe, encara que sigui un nombre reduït.

 5. No es consideraran faltes no justificades les que es produeixin en aquestes ocasions, però es mantindrà el calendari d’activitats de tots els mòduls. Això vol dir que no es repetirà la mateixa classe, i que l’alumne/a que no hi assisteixi serà el/la responsable de recuperar els apunts, temari, exercicis, etc. que s’hi hagin desenvolupat.

 6. El centre vol deixar constància explícita davant les famílies que no es responsabilitza de cap circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna, durant aquestes jornades, si no assisteix al centre.

 7. En el cas dels menors d'edat, les famílies que no vulguin donar la seva conformitat poden sol·licitar explícitament al centre, per telèfon o correu electrònic, de ser informats en cas d'absència de l'alumne.

 8. Si, en alguna ocasió, el personal docent de l’Escola d’Art convoca o s’adhereix a alguna jornada de vaga, prèviament es comunicarà convenientment aquest fet i es donaran a conèixer els serveis mínims establerts.

Calendari escolar del curs 2019-2020

SETEMBRE

Reunió informativa per a alumnes de 2n any d'APGI: dijous 5, a les 10h
Reunió informativa per a alumnes nous d'APGI: dijous 5, a les 12'30h o a les 19'30h
Reunió informativa per a alumnes d'Il·lustració: dijous 5, a les 17h
Presentació de projectes finals d’APGI: dimarts 10, a les 9’30h
Presentació de projectes finals d’il·lustració: dimarts 10, a les 15h
Inici de curs CFGM d’APGI: dijous 12
Inici de curs Tallers Monogràfics: dilluns 16
Inici de curs CFGS d’Il·lustració: dimecres 18

OCTUBRE

Proves d’accés Grau Superior, convocatòria extraordinària: dimarts 1, a les 9’30h
Inici del Curs de Preparació de Proves d'Accés: dimarts 1

NOVEMBRE

Festiu: divendres 1 (Tots Sants)
Festiu: dilluns 4 (festa escolar)

DESEMBRE

Festiu: dijous 5 (festa escolar)
Festiu: divendres 6 (dia de la Constitució)
1a avaluació: divendres 20
Lliurament de notes APGI: divendres 20, a les 12h
Lliurament de notes Il·lustració: divendres 20, 17h
Inici de vacances de Nadal: dissabte 21

GENER

Represa de les classes: dimecres 8 

FEBRER

Festiu: dijous 20 (festa escolar)
Festiu: divendres 21 (la Llum)

MARÇ

Festiu: dilluns 16 (festa escolar)

ABRIL

2a avaluació: divendres 3
Lliurament de notes APGI: divendres 3, a les 12h
Lliurament de notes Il·lustració: divendres 3, 15h
Inici de vacances de Setmana Santa: dissabte 4
Represa de classes: dimarts 14

MAIG

Festiu: divendres 1 (Festa del Treball)
3a avaluació: divendres 29
Lliurament de notes APGI: divendres 29, a les 12h
Lliurament de notes Il·lustració: divendres 29, 15h

JUNY

Recuperacions: de l’1 al 17
Últim dia dels tallers monogràfics: divendres 12
Avaluació de recuperacions: dijous 18
Lliurament de notes finals Il·lustració: dijous 18, a les 17h
Festa fi de curs: dijous 18, a les 19h
Lliurament de notes finals APGI: divendres 19, a les 10h
Presentació de projectes finals APGI: dimarts 23, a partir de les 9’30h
Presentació de projectes finals d’il·lustració: dimarts 23, a partir de les 15h

Normes de comportament i utilització d'aules i tallers

Cap taller s'obrirà de forma lliure als alumnes, si no hi ha un professor.

Biblioteca

 • Els alumnes podran utilitzar la biblioteca per consulta en horari de 8 a 14 h. i de 15 a 21 h., sempre que hi hagi un professor. 
 • El servei de préstec només es podrà realitzar en CAPS DE SETMANA. Es podran emportar els llibres a casa el divendres, previ avís a la secretaria de l'escola, i s'hauran de retornar el dilluns a primera hora. El retard en el lliurament d'un llibre comportarà no poder realitzar cap més préstec durant un mes.
 • Els llibres utilitzats a la biblioteca s'hauran de retornar al seu lloc prèvia comunicació a secretaria.
 • Les fotocòpies s'han de demanar a l'auxiliar d'equipaments o a secretaria.
 • No es podran fer fotocòpies de les enciclopèdies.
 • Hi ha tres ordinadors a la biblioteca a disposició dels alumnes. Disposen de connexió a internet, i dels programes de disseny.

Aula d'informàtica

 • L'aula d'informàtica restarà oberta sols quan hi hagi un professor.
 • Cada alumne utilitzarà sempre el mateix ordinador. 
 • La configuració dels ordinadors del centre no permet l'emmagatzematge d'arxius al disc dur, per tant l'alumne es responsabilitzarà dels seus arxius. Per aquest motiu els haurà de guardar en una unitat externa d'emmagatzematge després de cada classe.
 • Qualsevol alumne que estigui jugant, o realitzant treballs no previstos al mòdul corresponent, podrà ser expulsat de l'aula.
 • No es poden carregar programes ni tipografies sense autorització.
 • No es poden piratejar programes, ni fer-ne còpies. És totalment il·legal.
 • S'ha de tenir cura dels ordinadors, estoretes de ratolí, etc. En cas de malmetre alguna màquina, utensili o estri de l'aula per mal ús, l'alumne el reposarà.
 • S'han d'apagar bé els ordinadors, impressores, escàners, etc i se n'han d'extreure els CD's i memòries USB.

Taller de serigrafia i gravat

Abans d’iniciar el treball al taller cal familiaritzar-se amb els elements de seguretat de què disposa.

CONDICIONS DE L’ÀREA DE TREBALL
Els tallers són compartits per diferents grups de treball, la qual cosa exigeix un respecte al treball dels altres, i ordre per garantir el bon funcionament de cada taller. Cal vetllar especialment en mantenir l’àrea de treball neta i endreçada. Mantingueu l’ordre de les eines i els estris d’us comú, tot guardant-los en el lloc específic.
El material que deixeu al centre, que porti el vostre nom, i eviteu l’acumulació d’objectes innecessaris.

 • Respecteu el material comunitari.
 • Cal deixar cada cosa al seu lloc després de fer-ho servir i al final de la classe.
 • Els pots de dissolvent i altres líquids, tintes o pintures han de quedar ben tapats.
 • Cal aprofitar TOTES les restes de tintes, pintures i pigments.
 • Cal etiquetar els pots de les barreges de tintes per saber-ne el tipus i composició.
 • Netegeu escrupolosament els pinzells, estris i pantalles després d'estampar.
 • Netegeu escrupolosament les taules, piques i altres abans de deixar el taller.
 • Cal dur draps de fibres naturals i pots de vidre amb tapa amb regularitat, d'això en depèn la neteja correcta de les pantalles.
 • Els draps de neteja, un cop utilitzats, llenceu-los a les escombraries. No els utilitzeu per a netejar amb líquids diferents ni els deixeu al damunt dels llocs.
 • Llenceu cada cosa al seu cubell.
 • Treballeu sempre que sigui necessari amb guants o mascaretes: els dissolvents, tintes viníliques i líquids fotogràfics, àcids,... són tòxics i poden malmetre la pell.
 • L’espai de l’aula cal compartir-lo i per tant deixar-lo tan bé com sigui possible per no entorpir la feina dels altres companys.
 • La neteja de les pantalles amb dissolvent, recuperador i lleixiu es farà a la sala de tractaments especials ja que requereix una bona ventilació.
 • Si hi ha algun material en mal estat cal fer-ho saber als responsables del taller. 
 • Cal començar a recollir les coses del taller deu minuts abans de l’hora de plegar.

Laboratori fotogràfic i material fotosensible

 • Al laboratori hi ha productes químics que poden ser nocius, useu-los després de saber la seva composició i la manera d’utilitzar-los.
 • Aneu alerta amb el material fotosensible: no obriu cap porta ni cap llum del laboratori ni cap sobre o capsa sense assegurar-vos de no velar pel·lícula o paper.
 • Respecteu les zones humida i seca del laboratori, els seus usos i materials corresponents.
 • Obriu i tanqueu la llum de seguretat i l’interruptor general de les ampliadores en començar i acabar de treballar.
 • Deixeu el laboratori tal i com l’heu trobat: protegiu les ampliadores amb les bosses negres en acabar de treballar, no hi deixeu negatius ni cap altre material i renteu les cubetes i altres estris que hagueu fet servir.
 • En cap moment s’han de barrejar els diferents banys químics: guardeu-los en les seves botelles i feu sevir les cubetes corresponents.
 • Dipositeu els productes químics esgotats en les garrafes corresponents i el paper fotogràfic rebutjat dins la capsa habilitada per a aquest efecte.
 • No enganxeu cintes adhesives ni a les bases ni als portanegatius de les ampliadores, useu els marginadors i els vidres o premses de contacte.
 • Penseu a desendollar l'estufa per l'assecatge de les pantalles abans de marxar.
 • Guardeu les emulsions fotosensibles encetades a la nevera.
 • No obriu les emulsions fotosensibles sense la llum de seguretat vermella (del fluorescent vermell o bombeta vermella).
 • Netegeu les emulsionadores tot seguit d'haver-les fet servir.
 • No mireu mai directament la llum ulta-violeta de la insoladora.
 • Engegueu sempre l'extractor del laboratori en començar a treballar i penseu a parar-lo en acabar.
 • La majoria d'aquests productes són cars per això us demanem que no els malbarateu, si s'acaben per aquesta causa el centre no els podrà reposar.

Plató fotogràfic

 • No utilitzeu l’equip de flaixos sense saber com funcionen.
 • Connecteu la càmera amb els flaixos abans d’engegar-los.
 • Les bombetes de flaix són extremadament sensibles, aneu alerta en destapar-les i en col·locar-hi accessoris.
 • No treballeu descalços amb els flaixos i connecteu-los només quan hagueu de treballar, tancant-los en acabat.
 • Procureu no escalfar els flaixos tancant-los quan no s’usen. No enceneu la llum de modelat a màxima potència més d’uns pocs minuts.
 • Deixeu els estris a l’armari en acabar de treballar.
 • Si treballeu amb la vostra càmera fotogràfica, no us oblideu d’enroscar el plat d’alliberació ràpida del trípode.
 • Quan treballeu amb la càmera fotogràfica de l’Escola, descarregueu les imatges després de treballar i esborreu-les de la tarja de memòria.

Normativa dels cicles formatius

 • L’alumne disposa de, com a màxim, 4 convocatòries de cada UF, excepte el mòdul de formació en centres de treball que només en té 2.
 • En casos justificats, es pot demanar-ne una 5a d’extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. En aquests casos caldrà presentar els justificants.
 • Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumne disposa del dret a dues convocatòries. La primera convocatòria es considera en finalitzar la unitat formativa. La segona convocatòria l’establirà el centre, segons la seva programació i el calendari escolar.
 • La primera és irrenunciable, i es perd encara que no s’hi presenti.
 • La segona és voluntària. A l’alumne que no s’hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria, sense necessitat de notificar cap renúncia. En aquests casos constarà com a “No presentat” (NP).
 • El professor del mòdul ha d’establir les estratègies de recuperació de la segona convocatòria, que poden consistir en activitats puntuals o continuades, i han d’estar previstes en la programació de la unitat formativa, així com la forma de seguiment. No s’han d’entendre les activitats de recuperació com un sol examen, ni l’avaluació contínua com a exàmens continus.
 • Els estudis són presencials, això vol dir que és necessària l’assistència a classe. Una assistència inferior al 80% de les hores no justificades imposssibilitarà l’avaluació del mòdul corresponent. Una assistència inferior al 50% tot i que sigui justificada, també impossibilita a l’alumne a ser avaluat. En ambdós casos l’alumne serà No Avaluat.
 • Els No Avaluats (per faltes d’assistència) perden la 1a convocatòria amb un NA; no poden presentar-se a la 2a, però no se’ls computa.
 • La renúncia a la primera convocatòria només es pot sol·licitar per causes justificades, s’ha de demanar per tot el mòdul (no per unitats formatives) i afecta totes les unitats no finalitzades. De les finalitzades es guarda la nota.
 • Per promocionar curs és necessari haver superat les suficients unitats formatives, la càrrega horària de les quals sumi el 75% del total del curs.
 • Els alumnes que hagin promocionat curs i els restin algunes unitats formatives de 1r curs, se’ls oferirà la possibilitat de superar-les de forma no presencial mitjançant les activitats de recuperació que cada professor consideri.

Organització

Equip directiu

Director: Daniel Hernández Massegú
Cap d'estudis: Roser Comas Closas
Secretària acadèmica: Anna Martí Escalé

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per concertar hora amb l'equip directiu, cal trucar a la secretaria de l'escola.

Tutors

Tutora CFGM APGI: Cristina Vicente
Tutora CFGS Il·lustració: Alèxia Lleonart
Tutora de pràctiques: Roser Comas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per concertar hora amb els tutors, cal trucar a la secretaria de l'escola.

Claustre de professors

Montserrat Barrera Pons
Iris Bastidas López
Antònia Casellas Pla
Roser Comas Closas 
Daniel Hernández Massegú
Cristina Jurado Soto
Alèxia Lleonart Pujol
Anna Martí Escalé
Lídia Moreno Herraiz
Josefina Valls Pueyo
Cristina Vicente Zancas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Professora col·laboradora (àrea d'anglès)

Sònia Cruz Aliguer

Secretària 

Ma. Àngels Altimiras Carol

Auxiliar d'equipaments

Joan Vilaseca Casasayas

On som?

C. dels Infants, 2 - 08241 MANRESA
Telèfon: 93 872 63 69
Correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 13h i dimarts de 16 a 20h

Som a les xarxes socials

Segueix-nos per estar al dia de tot el què fem!

Accés d'usuaris registrats